Výuka ZŠ

V příjezdový den jsou vyučující u příjmu, kde získáváme informace od rodičů, žáků a z dotazníků kmenových škol. Na základě těchto informací vypracováváme individuální vzdělávací plán, podle něhož pracujeme následující dny, po dobu pobytu žáka v naší škole.

Základní prioritní předměty:

1. stupeň: český jazyk, matematika, cizí jazyk (anglický jazyk), prvouka, přírodověda, vlastivěda

2. stupeň: český jazyk, matematika, cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk), přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika

Nabízíme:

lavice
tabule
pero
 • výuku žáků 1. – 9. ročníku základních škol
 • výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • konzultace studentům středních škol
 • individuální přístup
 • výuku dle požadavků kmenových škol
 • přípravu k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia a SŠ
 • možnost doučování, kroužky
 • moderní vybavení tříd – PC, dataprojektor, interaktivní tabule, výškově nastavitelný nábytek
 • hodnocení žáků známkami i slovně dle požadavků kmenových škol
 • praci s různými moderními metodami, střídání činností
 • zpestření výuky anglického jazyka prací s časopisy Bridge, Gate a R§R. Využití poslechových cvičení, čtení aktuálních a zajímavých článků.
 • zpestření výuky ruského jazyka prostřednictvím časopisu Давай, který je určen jako doplňkové čtení s možností využití audionahrávek

Spolupracujeme s Tvořivou školou – názorné vyučování, činnostní učení.

V odjezdový den rodiče obdrží „Osobní záznam žáka“ – hodnocení školní výuky, které se předává do rukou třídního učitele.

© 2002 - 2019       www.detskelecebny.cz/skolakretin       Prohlášení o přístupnosti