Dotazník pro kmenovou školu

Logo - Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, p.o.


Vážení kolegové,
žák(yně) Vaší školy bude po dobu léčebného pobytu v Dětské léčebně Křetín navštěvovat naši školu při dětské léčebně. Délka pobytu je obvykle stanovena na 4 týdny.
Žáci jsou vzděláváni během dopoledne, a to 3 vyučovací hodiny denně. Rozvrh hodin je sestaven v souladu s požadavky na léčebné procedury ordinované lékařem. Ve výuce je kladen důraz především na hlavní předměty: matematiku, český jazyk, anglický jazyk. I v dalších (na zadní straně vyjmenovaných) předmětech jsou vzděláváni s tím, že dotace hodin je nižší než v kmenové škole.
Pracujeme podle IVP, který vypracováváme na základě Vámi podaných informací o učivu daných předmětů. Prosíme proto o srozumitelné vyplnění tabulky učebního plánu (skutečně naplánované učivo). Žák si musí přivézt potřebné učebnice, pracovní sešity, sešity na zápisy a pomůcky jako je pravítko, kružítko, pastelky, tužky, …
Naší snahou je, aby bylo zadané učivo řádně probráno a procvičeno a žák mohl po návratu kontinuálně pokračovat ve výuce v kmenové škole. V případě jakýchkoli nejasností a dotazů nás můžete kontaktovat na telefonu školy 516 470 724 nebo e-mailem: zspridl@seznam.cz.
V odjezdový den obdrží rodiče (zákonní zástupci) žáka osobní záznam s hodnocením výuky ve škole. Jsou informováni o potřebě odevzdat toto hodnocení třídnímu učiteli kmenové školy.
Děkujeme za Váš čas a podporu společného úsilí o co nejkvalitnější práci s žáky.

Kolektiv učitelů školy při DL Křetín

Důležité informace pro školu:
  • žák zůstává po celou dobu pobytu v léčebně žákem kmenové školy
  • vysvědčení vydává kmenová škola
Učební plán* povinné údaje