Dotazník pro kmenovou školu

                           Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace
679 62, okr. Blansko
IČO: 62075993
e-mail:
webové stránky: skolakretin.detskelecebny.cz
telefon školy: +420 516470724

Vážení kolegové,

žák(yně) Vaší školy bude po dobu léčebného pobytu v Dětské léčebně Křetín navštěvovat naši školu při dětské léčebně. Délka pobytu je obvykle stanovena na 4 týdny.

Žáci jsou vzděláváni během dopoledne, a to 3 vyučovací hodiny denně. Rozvrh hodin je sestaven v souladu s požadavky na léčebné procedury ordinované lékařem. Ve výuce je kladen důraz především na hlavní předměty: matematiku, český jazyk, anglický jazyk. I v dalších (na zadní straně vyjmenovaných) předmětech jsou vzděláváni s tím, že dotace hodin je nižší než v kmenové škole.

Pracujeme podle IVP, který vypracováváme na základě Vámi podaných informací o učivu daných předmětů. Prosíme proto o srozumitelné vyplnění tabulky učebního plánu (skutečně naplánované učivo). Žák si musí přivézt potřebné učebnice, pracovní sešity, sešity na zápisy a pomůcky jako je pravítko, kružítko, pastelky, tužky, …

Naší snahou je, aby bylo zadané učivo řádně probráno a procvičeno a žák mohl po návratu kontinuálně pokračovat ve výuce v kmenové škole. V případě jakýchkoli nejasností a dotazů nás můžete kontaktovat na telefonu školy 516 470 724 nebo e-mailem: .

V odjezdový den obdrží rodiče (zákonní zástupci) žáka osobní záznam s hodnocením výuky ve škole. Jsou informováni o potřebě odevzdat toto hodnocení třídnímu učiteli kmenové školy.

Děkujeme za Váš čas a podporu společného úsilí o co nejkvalitnější práci s žáky.

                                                                    Kolektiv učitelů školy při DL Křetín


Důležité informace pro školu:

  • žák zůstává po celou dobu pobytu v léčebně žákem kmenové školy
  • vysvědčení vydává kmenová škola


Základní informace - povinný údaj

   Jméno:   
   Příjmení:

   Datum narození:

   Třída:

          ZŠ §16 odst. 9      ZŠ speciální

   Adresa školy:
           PSČ:    Telefon:
     E-mail školy:


Diagnostikované poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a jiné

Další sdělení:

Učební plán

Předmět:
      Český jazyk
        učebnice:     známka:
TýdenTémaStrana
1.
2.
3.
Pozn.

Předmět:
      Čtení/psaní
        učebnice:     známka:
TýdenTémaStrana
1.
2.
3.
Pozn.

Předmět:
      Matematika
        učebnice:     známka:
TýdenTémaStrana
1.
2.
3.
Pozn.

Předmět:
     Anglický jazyk
        učebnice:     známka:
TýdenTémaStrana
1.
2.
3.
Pozn.

Druhý jazyk

Předmět:
     
        učebnice:     známka:
TýdenTémaStrana
1.
2.
3.
Pozn.

Předmět:
     Prvouka      Přírodověda      Přírodopis
        učebnice:     známka:
TýdenTémaStrana
1.
2.
3.
Pozn.

Předmět:
     Vlastivěda      Dějepis     
        učebnice:     známka:
TýdenTémaStrana
1.
2.
3.
Pozn.

Předmět:
      Zeměpis
        učebnice:     známka:
TýdenTémaStrana
1.
2.
3.
Pozn.

Fyzika

Předmět:
     Fyzika
        učebnice:     známka:
TýdenTémaStrana
1.
2.
Pozn.

Opište kód z obrázku:
    
© 2002 - 2019       www.detskelecebny.cz/skolakretin       Prohlášení o přístupnosti