Vzdělávací materiály

Následující vzdělávací materiály byly vytvořenypedagogickými pracovníky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V tomto programu jsme byli zapojeni od roku 2011 do července roku 2013.

Soubor vzdělávacích materiálů
     Český jazyk, dějepis, matematika


Označení výukových vzdělávacích materiálů podle programů, ve kterých jsou zpracovány:
.ppt, .pptx

Náhled v pdf
.ESB

Náhled v pdf
.notebook

Náhled v pdf
.docx

Náhled v pdf
                                                        ČESKÝ JAZYK

(VY_32_INOVACE_DUM.CJ.)
Označení Ročník Název Anotace Náhled (*.pdf)
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.1 od 4 Shoda přísudku s podmětem Materiál slouží k procvičování pravopisu v koncovkách příčestí minulého. Žák je schopen poznat ve větách základní skladební dvojici a podle rodu podmětu správně doplnit koncovku slovesa v minulém čase. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.2 od 6 Podmět - opakování Materiál slouží k procvičování učiva o podmětu. Žáci vyhledávají podměty ve větách a určují jejich druh. V rámci tajenky dále zpracovávají rozšiřující téma (literární výchova – Dobrovský) Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.3 od 4 Přímá a nepřímá řeč Materiál slouží k opakování a procvičování přímé řeči a jejího zápisu. Žák se naučí poznat přímou řeč a správně tvořit její psanou podobu. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.4 od 7 Psaní velkých písmen Materiál slouží k procvičování pravopisu velkých písmen. První část je zaměřena na jednotlivé typy pravopisných jevů, které jsou pak ve druhé části souhrnně procvičovány. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.5 od 5 Přídavná jména Materiál slouží k opakování a procvičování pravopisu přídavných jmen se zaměřením na pravopisné jevy, v nichž se nejčastěji chybuje. Předpokládáme využití buď v několika po sobě jdoucích hodinách (po částech), popř. výběr určitých částí, které je s žáky třeba zopakovat. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.6 od 3 Vyjmenovaná slova Materiál slouží k procvičování pravopisu vyjmenovaných slov se zaměřením na stejně znějící dvojice slov, která mají odlišný význam a liší se také psanou formou (i/y). Žáci přeřazují jednotlivé výrazy podle jejich významu. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.7 od 4 Určování slovních druhů Materiál slouží k procvičování a upevnění schopností žáků určovat jednotlivé slovní druhy. Předpokládané využití materiálu je na úvod nebo závěr hodiny, v nichž jsou probírány slovní druhy. Lze použít jako společnou práci, soutěž tří žáků/skupin nebo jen jednotlivce. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.8 od 4 Předpony S a Z Materiál slouží k procvičování pravopisu psaní s/z v předponách. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.9 od 2 Význam slov Materiál slouží k seznámení a procvičení učiva. Materiál lze využít na interaktivní tabuli. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.10 od 2 Slova protikladná, slova souznačná, citové zabarvení slov Materiál slouží k seznámení a procvičení učiva. Materiál lze využít na interaktivní tabuli. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.11 9 Literární pojmy Tento učební materiál slouží k upevnění vědomostí v literární výchově, pochopení jednotlivých pojmů a jejich správnému použití. Žáci si mohou procvičit přiřazování pojmu a vysvětlení s okamžitou zpětnou vazbou. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.12 9 Literární kvíz Tento učební materiál slouží k upevnění vědomostí v literární výchově. Žáci si mohou procvičit přiřazování děl k autorům s okamžitou zpětnou vazbou. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.13 od 8 Skloňování vlastních jmen cizích Tento učební materiál slouží k procvičení pravopisu při skloňování vlastních jmen cizích a praktické užití ve větách. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.14 od 6 Odchylky ve skloňování podstatných jmen Tento učební materiál slouží k upevnění a zopakování pravidel při skloňování podstatných jmen. První část je věnována přehledu, jak skloňovat podstatná jména označující části těla a druhá část je věnována cvičení s možností kontroly v části první. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.15 od 7 Velká a malá písmena Tento učební materiál slouží k procvičení pravopisu psaní velkých a malých písmen v názvech, kde se vyskytuje časté chybování. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.16 od 1 Schovaná písmenka Tento učební materiál slouží k procvičení zrakového vnímání a určení písmen. Po správném označení písmen se dětem objeví obrázek. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.17 od 2 Tvrdé a měkké slabiky Tento učební materiál slouží k procvičení pravopisu měkkých a tvrdých slabik. Pokud jsou slabiky správně označeny, objeví se obrázek. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.18 od 8 Pravopis a výslovnost slov přejatých Tento učební materiál prezentuje v první části jak správně vyslovovat často používané přejaté výrazy. V druhé části jsou výrazy procvičovány a třetí část je věnována práci se Slovníkem spisovné češtiny. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.19 od 8 Životopis Tento učební materiál slouží k praktickému procvičení sestavení souvislého nebo strukturovaného životopisu. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.CJ.20 od 6 Druhy zájmen Tento učební materiál slouží k procvičení určování druhů zájmen. Po jejich správném označení zůstanou slova, ze kterých žáci sestaví známá přísloví. Náhled v pdf


Dějepis

(VY_32_INOVACE_DUM.D.)
Označení Ročník Název Anotace Náhled (*.pdf)
VY_32_INOVACE_DUM.D.01 od 6 Čas, historické prameny Materiál slouží žákům k uvědomění si základních dějepisných pojmů – časových posloupností, historických pramenů. Materiál lze využít na interaktivní tabuli. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.02 od 6 Pravěk Žáci si prostřednictvím materiálu mohou zopakovat základní informace o pravěku, a to především o starší a mladší době kamenné. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.03 od 6 Doba kamenná Materiál slouží k opakování a procvičování učiva o době kamenné. Materiál lze využít na interaktivní tabuli. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.04 od 6 Doba bronzová a doba železná Materiál slouží k procvičování a opakování učiva o době bronzové a železné. Lze využít jak pro práci na interaktivní tabuli, tak je možné jej vytisknout a využít jako pracovní list. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.05 od 6 Pravěk, starověk Žáci si procvičí svoje znalosti z učiva 6. ročníku formou interaktivní prezentace. Na základě jednoduchého popisu určí o jakého člověka, osobnost nebo národ se jedná. Tento materiál lze použít jako rozcvičku na začátek hodiny. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.06 od 7 Středověk - panovníci Žáci si procvičí svoje znalosti z učiva 7. ročníku formou interaktivní prezentace. Na základě jednoduchého popisu určí o jakou osobnost se jedná. Tento materiál lze použít jako rozcvičku na začátek hodiny. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.07 od 7 Franská říše, Byzantská říše, Arabská říše Materiál je určen k procvičení a opakování základních informací o prvních středověkých státech. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.08 od 7 Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Materiál slouží k opakování a procvičování učiva o příchodu Slovanů na naše území, Velkomoravské říši. Materiál lze využít jak pro práci na interaktivní tabuli, tak je možné jej vytisknout a využít jako pracovní list. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.09 od 7 Sámova říše, Velká Morava Materiál slouží k opakování a procvičování učiva o Sámově říši a Velké Moravě. Materiál lze využít na interaktivní tabuli. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.10 od 7 Lucemburkové Interaktivní prezentace slouží k opakování a procvičování učiva z období vlády lucemburských panovníků v českém království. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.11 od 7 rod Lucemburků Materiál slouží k opakování učiva a procvičování učiva o husitství. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.12 od 7 Jiří z Poděbrad Materiál slouží k opakování a prohloubení učiva o Jiřím z Poděbrad. Materiál lze využít jak pro práci na interaktivní tabuli, tak je možné jej vytisknout a využít jako pracovní list. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.13 od 7 rod Jagellonců Materiál lze použít k opakování probraného učiva z období vlády Jagellonců na českém trůně. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.14 od 8 Osvícenství, Marie Terezie, Josef II. Materiál slouží k procvičování a opakování učiva o osvícenství, Marii Terezii a Josefu II. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.15 od 7 První středověké státy Materiál slouží k opakování učiva o prvních středověkých státech, lze využít jak pro práci na interaktivní tabuli, tak je možné jej vytisknout a využít jako pracovní list. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.16 od 7 První středověké státy Materiál slouží k opakování a procvičování učiva o počátcích českého státu. Materiál lze využít na interaktivní tabuli. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.17 od 8 První světová válka Materiál slouží k opakování učiva a procvičování základních informací o první světové válce. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.18 od 6 Pravěk, starověk Materiál slouží k opakování učiva a procvičování učiva probraného v šestém ročníku. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.19 pro 6. až 9. Pravěk, starověk, středověk, novověk Hra je určena k opakování a prohlubování učiva 6. až 8.ročníku. Využití je ve třídách s více ročníky, kde lze při opakování zapojit všechny žáky. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.D.20 od 7 Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové Materiál slouží k opakování a procvičování učiva o vládnoucích rodech v českých zemích formou hry s otázkami. Náhled v pdf


Matematika

(VY_32_INOVACE_DUM.M.)
Označení Ročník Název Anotace Náhled (*.pdf)
VY_32_INOVACE_DUM.M.01 od 4 Sčítání a odčítání do 10 000, 1 000 000 Materiál je určen k procvičování nebo opakování sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru do 10 000, 1 000 000. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.02 od 4 Početní operace do 10 000, pořadí početních operací Materiál slouží k opakování a upevnění znalostí o početních operací v oboru do 10 000 a k procvičení si pořadí početních operací. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.03 od 5 Početní operace do 10 000, pořadí početních operací Materiál slouží k upevnění představy pojmu zlomek a k jejímu procvičení. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.04 od 5 Římské číslice Materiál je určen k procvičení římských číslic. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.05 od 6 Dělitelnost Materiál slouží k opakování a procvičování základních prvků dělitelnosti. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.06 od 6 Opakování učiva 6. ročníku Materiál je určen k závěrečnému opakování učiva 6. ročníku a to desetinných čísel a úhlů. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.07 od 7 Zlomky Materiál slouží k opakování učiva o zlomcích. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.08 od 7 Procenta Materiál slouží k procvičení základních úloh na téma procenta. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.09 od 7 Opakování 7. ročníku Materiál slouží k souhrnnému opakování učiva 7. ročníku. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.10 od 8 Výrazy, operace s výrazy Materiál slouží k procvičení základního pojmu výraz a k procvičení základních početních operací s výrazy. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.11 od 8 Užití Pythagorovy věty Materiál slouží k procvičení a opakování učiva Pythagorova věta - její užití v úlohách z praxe. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.12 9 Finanční matematika Materiál slouží k procvičení a upevnění základů finanční matematiky. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.13 9 Finanční matematika Materiál slouží k procvičení učiva z finanční matematiky - jednoduchého a složeného úročení. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.14 od 4 Opakování učiva 4. ročníku Materiál slouží k procvičování a opakování učiva od čtvrtého ročníku. Žáci soutěží ve skupinách, může i každý samostatně. Cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje následující témata: početní operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení), zaokrouhlování (na 10, 100, 1 000), slovní úlohy (početní operace do 10 000), geometrie (obvod čtverce, povrch krychle), jednotky délky a hmotnosti. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.15 od 5 Opakování učiva 5. ročníku Materiál slouží k procvičování a opakování učiva pátého ročníku. Žáci soutěží ve skupinách, jejich cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje následující témata: velká čísla (sčítání, odčítání), desetinná čísla (desetinný zlomek, zaokrouhlování, porovnávání, sčítání, odčítání), slovní úlohy (početní operace , desetinná čísla, zlomky), ,geometrie (úhel, obsah čtverce, trojúhelníková nerovnost), římské číslice. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.16 od 6 Opakování učiva 6. ročníku Materiál slouží k procvičování a opakování učiva od šestého ročníku. Žáci soutěží ve skupinách, popřípadě každý za sebe. Jejich cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje následující témata: početní operace s přirozenými čísly, dělitelnost (znaky dělitelnosti, rozklad na prvočísla, nejmenší společný násobek a největší společný dělitel), desetinná čísla (jednotky, početní operace, slovní úloha), úhel (převody, vedlejší úhel, sčítání a odčítání úhlů), krychle a kvádr (síť, výpočet). Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.17 od 7 Opakování učiva 7. ročníku Materiál slouží k procvičování a opakování učiva od sedmého ročníku. Žáci soutěží jako jednotlivci nebo ve skupinách. Jejich cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje témata: Zlomky (desetinný zlomek, desetinné číslo, krácení, rozšiřování), Celá čísla(sčítání a odčítání, porovnávání), Poměr (krácení poměru, rozdělení čísla v poměru, slovní úlohy), Osová souměrnost, Hranol (síť, objem). Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.18 od 7 Opakování učiva 7. ročníku Materiál slouží k procvičování a opakování učiva sedmého ročníku. Žáci soutěží ve skupinách, popřípadě každý za sebe. Jejich cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje následující témata: racionální čísla (porovnávání, početní operace), úměra, procenta (výpočet procentové části, základu, počtu procent, slovní úlohy), středová souměrnost, čtyřúhelníky (vlastnosti, obsah). Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.19 od 8 Opakování učiva 8. ročníku Materiál slouží k procvičování a opakování učiva osmého ročníku. Žáci soutěží ve skupinách, popřípadě každý za sebe. Jejich cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje následující témata: Mocniny a odmocniny, Výrazy, vzorce (zápis výrazu, rozklad na součin pomocí vzorce), rovnice (rovnost, rovnice, slovní úloha), kruh, kružnice (vlastnosti, vzájemná poloha kružnic), množina bodů dané vlastnosti. Náhled v pdf
VY_32_INOVACE_DUM.M.20 9 Opakování učiva 9. ročníku Materiál slouží k procvičování a opakování učiva devátého ročníku. Žáci soutěží ve skupinách, popřípadě každý za sebe. Jejich cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje následující témata: podobnost (věty o podobnosti, koeficient podobnosti), funkce (definiční obor funkce, průsečík s osou, rovnice funkce ), goniometrické funkce (funkce sinus a cosinus), lomený výraz (podmínky řešitelnosti, rozšíření, slovní úloha), tělesa (vlastnosti, objem). Náhled v pdf